Důležité upozornění!!!

Účast na distanční výuce je ze zákona pro všechny žáky povinná. Pokud se žák nepřihlásí k distanční výuce, neplní úkoly v termínu bez předchozí domluvy s vyučujícím, škola vyhodnotí každý den jako absenci a zákonný zástupce je povinen jej omluvit z distanční výuky stejným způsobem, jako při prezenční formě výuky, a to do tří kalendářních dnů od vzniku takové absence. Za absenci se považuje i neplnění zadaného úkolu.