Školní psycholog

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

od 1. září 2014 působím na SOU a Praktické škole Kladno – Vrapice jako školní psycholog. Mým cílem je přispět k rozvoji Vašich dětí, pomoci jim při řešení problémů (výukových, vztahových, výchovných atd.). Také jsem tady pro rodiče a zákonné zástupce dětí, a pro učitele školy. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, v oblastech výchovy, vzdělávání a osobnostního rozvoje. Činnosti školního psychologa vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 103/2014 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Školské poradenské pracoviště zdarma zajišťuje odbornou poradenskou činnost přímo v prostorách školy. Jedná se jak o individuální, tak skupinové psychodiagnostické činnosti.

Náplň činnosti školního psychologa

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa (zásada mlčenlivosti). Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se školní psycholog (a další poradenští pracovníci školy) dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními s organizacemi péče o děti a mládež apod.

1.     Diagnostika, depistáž

 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku.
 • Depistáž specifických poruch učení.
 • Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 • Ankety, dotazníky ve škole.

2.     Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

 • Péče o žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení).
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.).
 • Kariérové poradenství u žáků.
 • Techniky a hygiena učení (pro žáky).
 • Skupinová a komunitní práce s žáky.
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se  zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

3.      Metodická práce a vzdělávací činnost

 • Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku.
 • Metodická pomoc třídním učitelům.
 • Účast na pracovních poradách školy.
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 • Besedy pro žáky

V případě zájmu je možné domluvit si konzultaci kdykoli v pracovních dnech, objednat se je možné telefonicky nebo přes email.

KONTAKT:
Mgr. Aneta Angelisová
Školní psycholog
Tel. č.: 702 047 658
e-mail: angelisovaa@seznam.cz
Kde mně najdete? 2. patro vlevo (na konci chodby)