Student

Student, studentka nebo studující (zastarale též študent či študák) je člověk, který chodí do školy a který se systematicky vzdělává na nějaké střední, vyšší odborné, či vysoké škole, obvykle tak činí za účelem přípravy na své budoucí povolání. Věnuje se lidské činnosti zvané studium. Obsah pojmu v různých jazycích variuje – např. v Německu se jako student (Student) označuje až vysokoškolský student, na středních školách se užívá označení žák (Schüler). V učebních oborech se vzdělávají učni.

Studentky       Studentky

 

 

Učeň (přechýlená podoba učnice nebo učenka), zastarale nebo žertovně učedník) je obecné označení pro člověka, který se systematicky připravuje na své budoucí povolání. Jedná se zpravidla o mladého člověka, který se svoji budoucí profesi teprve učí nebo se v ní zaučuje. Nejčastěji se tak děje při přípravě na nějaké dělnické povolání nebo řemeslnou profesi.

V současnosti se toto slovo nejčastěji používá ve smyslu: žák učňovské školy. V historických dobách se ale obvykle jednalo o žáka, který se připravoval přímo pod vedením příslušného mistra svého řemesla nejčastěji v jeho vlastní řemeslnické dílně, ve které také zpravidla i bydlel a žil. Po složení tovaryšských zkoušek se z něho stal tovaryš.

Učni         truhlář