Malířské, lakýrnické a natěračské práce

36-57-E/01 Malířské, lakýrnické a natěračské práce

Malíř

Absolvent ŠVP Malíř se uplatní na trhu práce při výkonu povolání malíř, natěrač nebo lakýrník. Jako kvalifikovaný pracovník je schopen provádět malířské práce v interiéru i exteriéru a na fasádách, tj. připravovat podklady a malířské nátěrové hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými technikami v jednom nebo více odstínech na různých podkladech nebo provádí jednodušší dekorativní techniky.

Absolvent tohoto ŠVP je chopen nanášet nátěrové hmoty i na stavební konstrukce (okna, dveře, topná tělesa, zábradlí, podlohy aj.).

Po získání nezbytné praxe v oboru je absolvent připraven na živnostenské podnikání v oboru malíř nebo lakýrník jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska orientace v základních ekonomických a právních otázkách této činnosti.

IMG_0467[1]     IMG_0473[1]

Kompetence absolventa

Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence. Klíčové kompetence navazují na klíčové kompetence osvojované na základní škole a dále se prohlubují.

Absolvent má rozvinuty tyto klíčové kompetence:

Kompetence k učení

• absolvent se podle svých schopností a možností efektivně učí, vyhodnocuje dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovuje potřeby a cíle dalšího vzdělávání

Kompetence k řešení problémů

• absolvent podle svých schopností a možností samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy

Komunikativní kompetence

• absolvent se podle svých schopností a možností vyjadřuje jak v písemné tak v ústní formě k různým životním i pracovním situacím

Personální a sociální kompetence

• absolvent si podle svých schopností a možností umí stanovit přiměřené cíle v oblasti zájmové i pracovní, pečuje o své zdraví, spolupracuje s ostatními a přispívá k utváření vhodných mezilidských vztahů

Občanské kompetence a kulturní povědomí

• absolvent zná hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržuje je, jedná v souladu s udržitelným rozvojem a podporuje hodnoty kultur

Kompetence k pracovnímu uplatnění

• absolvent podle svých schopností a možností využívá své osobnostní a odborné předpoklady pro úspěšné uplatnění ve světě práce

Matematické kompetence

• absolvent podle svých schopností a možností využívá matematické dovednosti v různých životních situacích

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

• absolvent ovládá podle svých schopností a možností práci s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívá adekvátní zdroje informací a pracuje s nimi

Odborné kompetence

• četli technickou dokumentaci malířských a natěračských prací

• navrhovali barevné řešení prostorů a předmětů

• provádí jednoduché operace a práce při množení rostlin, výsadbě, ošetřování, hnojení, při ochraně proti škodlivým činitelům a při sklizni a expedici vypěstovaných produktů

• volili a používali potřebné nářadí, zařízení a pracovní pomůcky

• prováděli jednoduché malířské a natěračské práce

• byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a snažili se poskytnout první pomoc

• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou a dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

 

Vzdělávací oblast – Předmět Zkratka předmětu 1. roč. 2. roč. 3. roč. Za týden Celkem
Jazykové vzdělávání 
Český jazyk CJA 1 1 0 2 64
Občanský vzdělávací základ
Občanská výchova OBV 1 1 1 3 96
Podnikatelské minimum POM 0 1 0 1 32
Matematické vzdělávání
Matematika MAT 1,5 1,5 0 3 96
Estetické vzdělávání
Literárně estetická výchova LEV 0,5 0,5 0 1 32
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova TEV 2 1 1 4 128
Vzdělání v informačních a komunikačních technologiích
Informační a komunikační technologie INF 2 1 0 3 96
Celkem všeobecně vzdělávací předměty 8 7 2 17 544
Odborné vzdělávání
Technologie TEC 4 4 3 11 352
Materiály MTR 2 2 0 4 128
Odborné kreslení ODK 1 1,5 0 2,5 80
Stavební konstrukce STK 0 1 0 1 32
Odborný výcvik ODV 15 17 28 60,5 1936
Celkem odborné předměty   22 26 31 79 2528
Celkem   30 33 33 96 3072