Tesařské a truhlářské práce

 Kód a název oboru vzdělávání : 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

Truhlář

Absolvent ŠVP Truhlář se uplatní na trhu práce při výkonu povolání truhlář nebo tesař. Jedná se o středoškolsky vzdělaného pracovníka se všeobecným i odborným vzděláním. Jako kvalifikovaný pracovník je schopen provádět základní odborné práce ve výrobě nábytku a bytového zařízení i stavebně truhlářských výrobků, je schopen prováděn oprav a renovací a ovládá i pracovní činnosti v oblasti montáže výrobků, osazování výrobků v objektech.

Žáci se budou moci v praxi uplatnit ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací ve výrobě nábytku a zařízení, stavbě truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, podlahovin, při opravách a renovaci truhlářských výrobků.

Po získání nezbytné praxe v oboru je absolvent připraven na živnostenské podnikání v oboru malíř nebo lakýrník jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska orientace v základních ekonomických a právních otázkách této činnosti.

truhlář     IMG_0536[1]

Kompetence absolventa

Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence. Klíčové kompetence navazují na klíčové kompetence osvojované na základní škole a dále se prohlubují.

Absolvent má rozvinuty tyto klíčové kompetence:

Kompetence k učení

• absolvent se podle svých schopností a možností efektivně učí, vyhodnocuje dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovuje potřeby a cíle dalšího vzdělávání

Kompetence k řešení problémů

• absolvent podle svých schopností a možností samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy

Komunikativní kompetence

• absolvent se podle svých schopností a možností vyjadřuje jak v písemné tak v ústní formě k různým životním i pracovním situacím

Personální a sociální kompetence

• absolvent si podle svých schopností a možností umí stanovit přiměřené cíle v oblasti zájmové i pracovní, pečuje o své zdraví, spolupracuje s ostatními a přispívá k utváření vhodných mezilidských vztahů

Občanské kompetence a kulturní povědomí

• absolvent zná hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržuje je, jedná v souladu s udržitelným rozvojem a podporuje hodnoty kultur

Kompetence k pracovnímu uplatnění

• absolvent podle svých schopností a možností využívá své osobnostní a odborné předpoklady pro úspěšné uplatnění ve světě práce

Matematické kompetence

• absolvent podle svých schopností a možností využívá matematické dovednosti v různých životních situacích

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

• absolvent ovládá podle svých schopností a možností práci s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívá adekvátní zdroje informací a pracuje s nimi

Odborné kompetence

• rozlišuje, připravuje a používá základní materiály pro truhlářskou výrobu

• rozumí technickým výkresům, připravuje pracoviště a dodržuje pracovní postupy v truhlářské výrobě

• dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• dodržuje bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• dodržuje obecně platné normy a dbá na kvalitu své práce v truhlářské výrobě.

• jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

• šetrně hospodaří s energiemi, materiálem a jeho činnosti jsou v souladu se se strategií udržitelného rozvoje

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou a dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

 

Vzdělávací oblast – Předmět Zkratka předmětu 1. roč. 2. roč. 3. roč. Za týden Celkem
Jazykové vzdělávání 
Český jazyk CJA 1 1 0 2 64
Občanský vzdělávací základ
Občanská výchova OBV 1 1 1 3 96
Podnikatelské minimum POM 0 1 0 1 32
Matematické vzdělávání
Matematika MAT 1,5 1,5 0 3 96
Estetické vzdělávání
Literárně estetická výchova LEV 0,5 0,5 0 1 32
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova TEV 2 1 1 4 128
Vzdělání v informačních a komunikačních technologiích
Informační a komunikační technologie INF 2 1 0 3 96
Celkem všeobecně vzdělávací předměty 8 7 2 17 544
Odborné vzdělávání
Technologie TEC 3 3 1 7 224
Materiály MTR 3 2,5 1 6,5 208
Odborné kreslení ODK 1 2 1 4 128
Výrobní zařízení VYZ 0 1 0 1 32
Odborný výcvik ODV 15 17,5 28 60,5 1936
Celkem odborné předměty   22 26 31 79 2528
Celkem   30 33 33 96 3072