Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Malířské, lakýrnické a natěračské práce

Kód oboru: 36-57-E/01
Malířské, lakýrnické a natěračské práce
Malířské, lakýrnické a natěračské práce
Název oboru: Malířské, lakýrnické a natěračské práce
Kód oboru: 36-57-E/01
Doba studia: 3 roky
Absolvent ŠVP Malíř se uplatní na trhu práce při výkonu povolání malíř, natěrač nebo lakýrník.

Absolvent ŠVP Malíř se uplatní na trhu práce při výkonu povolání malíř, natěrač nebo lakýrník. Jako kvalifikovaný pracovník je schopen provádět malířské práce v interiéru i exteriéru a na fasádách, tj. připravovat podklady a malířské nátěrové hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými technikami v jednom nebo více odstínech na různých podkladech nebo provádí jednodušší dekorativní techniky.

Absolvent tohoto ŠVP je chopen nanášet nátěrové hmoty i na stavební konstrukce (okna, dveře, topná tělesa, zábradlí, podlohy aj.).

Po získání nezbytné praxe v oboru je absolvent připraven na živnostenské podnikání v oboru malíř nebo lakýrník jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska orientace v základních ekonomických a právních otázkách této činnosti.

Kompetence absolventa

Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence. Klíčové kompetence navazují na klíčové kompetence osvojované na základní škole a dále se prohlubují.

Absolvent má rozvinuty tyto klíčové kompetence:

Kompetence k učení

• absolvent se podle svých schopností a možností efektivně učí, vyhodnocuje dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovuje potřeby a cíle dalšího vzdělávání

Kompetence k řešení problémů

• absolvent podle svých schopností a možností samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy

Komunikativní kompetence

• absolvent se podle svých schopností a možností vyjadřuje jak v písemné tak v ústní formě k různým životním i pracovním situacím

Personální a sociální kompetence

• absolvent si podle svých schopností a možností umí stanovit přiměřené cíle v oblasti zájmové i pracovní, pečuje o své zdraví, spolupracuje s ostatními a přispívá k utváření vhodných mezilidských vztahů

Občanské kompetence a kulturní povědomí

• absolvent zná hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržuje je, jedná v souladu s udržitelným rozvojem a podporuje hodnoty kultur

Kompetence k pracovnímu uplatnění

• absolvent podle svých schopností a možností využívá své osobnostní a odborné předpoklady pro úspěšné uplatnění ve světě práce

Matematické kompetence

• absolvent podle svých schopností a možností využívá matematické dovednosti v různých životních situacích

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

• absolvent ovládá podle svých schopností a možností práci s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívá adekvátní zdroje informací a pracuje s nimi

Odborné kompetence

• četli technickou dokumentaci malířských a natěračských prací

• navrhovali barevné řešení prostorů a předmětů

• provádí jednoduché operace a práce při množení rostlin, výsadbě, ošetřování, hnojení, při ochraně proti škodlivým činitelům a při sklizni a expedici vypěstovaných produktů

• volili a používali potřebné nářadí, zařízení a pracovní pomůcky

• prováděli jednoduché malířské a natěračské práce

• byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a snažili se poskytnout první pomoc

• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou a dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

 

Vzdělávací oblast – Předmět Zkratka předmětu 1. roč. 2. roč. 3. roč. Za týden Celkem
Jazykové vzdělávání 
Český jazyk CJA 1 1 0 2 64
Občanský vzdělávací základ
Občanská výchova OBV 1 1 1 3 96
Podnikatelské minimum POM 0 1 0 1 32
Matematické vzdělávání
Matematika MAT 1,5 1,5 0 3 96
Estetické vzdělávání
Literárně estetická výchova LEV 0,5 0,5 0 1 32
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova TEV 2 1 1 4 128
Vzdělání v informačních a komunikačních technologiích
Informační a komunikační technologie INF 2 1 0 3 96
Celkem všeobecně vzdělávací předměty 8 7 2 17 544
Odborné vzdělávání
Technologie TEC 4 4 3 11 352
Materiály MTR 2 2 0 4 128
Odborné kreslení ODK 1 1,5 0 2,5 80
Stavební konstrukce STK 0 1 0 1 32
Odborný výcvik ODV 15 17 28 60,5 1936
Celkem odborné předměty   22 26 31 79 2528
Celkem   30 33 33 96 3072
Skip to content