Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Pečovatelské služby

Kód oboru: 75-41-E/01
Pečovatelské služby
Pečovatelské služby
Název oboru: Pečovatelské služby
Kód oboru: 75-41-E/01
Doba studia: 3 roky
Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních.

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s postiženým dítětem. Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti.

Dále se uplatní v úklidových službách v různých zařízeních (např. sociálních či ubytovacích zařízeních, v kancelářích apod.), v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.

Kompetence absolventa

Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence. Klíčové kompetence navazují na klíčové kompetence osvojované na základní škole a dále se prohlubují.

Absolvent má rozvinuty tyto klíčové kompetence:

Kompetence k učení

• absolvent se podle svých schopností a možností efektivně učí, vyhodnocuje dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovuje potřeby a cíle dalšího vzdělávání

Kompetence k řešení problémů

• absolvent podle svých schopností a možností samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy

Komunikativní kompetence

• absolvent se podle svých schopností a možností vyjadřuje jak v písemné tak v ústní formě k různým životním i pracovním situacím

Personální a sociální kompetence

• absolvent si podle svých schopností a možností umí stanovit přiměřené cíle v oblasti zájmové i pracovní, pečuje o své zdraví, spolupracuje s ostatními a přispívá k utváření vhodných mezilidských vztahů

Občanské kompetence a kulturní povědomí

• absolvent zná hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržuje je, jedná v souladu s udržitelným rozvojem a podporuje hodnoty kultur

Kompetence k pracovnímu uplatnění

• absolvent podle svých schopností a možností využívá své osobnostní a odborné předpoklady pro úspěšné uplatnění ve světě práce

Matematické kompetence

• absolvent podle svých schopností a možností využívá matematické dovednosti v různých životních situacích

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

• absolvent ovládá podle svých schopností a možností práci s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívá adekvátní zdroje informací a pracuje s nimi

Odborné kompetence

• absolvent podle svých schopností a možností poskytuje přímou obslužnou nebo asistentskou péči klientům

• absolvent podle svých schopností a možností pomáhá při zajišťování chodu domácnosti

• absolvent podle svých schopností a možností spolupracuje při zajišťování sociálních služeb

• absolvent podle svých schopností a možností provádí úklid sociálních, ubytovacích aj. zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách

• absolvent podle svých schopností a možností připravuje jednoduché pokrmy a nápoje, dodržuje hygienické požadavky při jejich přípravě

• absolvent podle svých schopností a možností ovládá šití a opravy prádla a bytových doplňků

• absolvent podle svých schopností a možností ovládá praní a žehlení prádla a oděvů

• absolvent podle svých schopností a možností dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• absolvent podle svých schopností a možností usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• absolvent podle svých schopností a možností jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

• absolvent zná hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržuje je, jedná v souladu s udržitelným rozvojem a podporuje hodnoty kultur

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou a dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

 

Vzdělávací oblast – Předmět Zkratka předmětu 1. roč. 2. roč. 3. roč. Za týden Celkem
Jazykové vzdělávání 
Český jazyk CJA 1 1 0 2 64
Anglický jazyk ANG 1 1 0 2 64
Občanský vzdělávací základ
Občanská výchova OBV 1 1 1 3 96
Podnikatelské minimum POM 0 1 0 1 32
Matematické vzdělávání
Matematika MAT 1,5 1,5 0 3 96
Estetické vzdělávání
Literárně estetická výchova LEV 0,5 0,5 0 1 32
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova TEV 2 1 1 4 128
Vzdělání v informačních a komunikačních technologiích
Informační a komunikační technologie INF 2 1 0 3 96
Celkem všeobecně vzdělávací předměty 9 8 2 19 608
Odborné vzdělávání
Technologie TEC 3 2,5 2 7,5 240
Psychologie PSY 1 0 0 1 32
Základy pečovatelství ZPE 0 1 1 2 64
Epidemiologie a hygiena EPH 0 1 0 1 32
Zdravověda ZDR 2 2 0 4 128
Pracovní techniky PRT 0 1 0 1 32
Odborný výcvik ODV 15 17,5 28 60,5 1936
Celkem odborné předměty   21 25 31 77 2464
Celkem   30 33 33 96 3072
Skip to content