Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Práce ve stravování

Kód oboru: 65 – 51 – E/02
Práce ve stravování
IMG_0755
Název oboru: Práce ve stravování
Kód oboru: 65 – 51 – E/02
Doba studia: 2 roky

Podmínky přijetí:

Splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Přijímací řízení se uskuteční bez přijímacích zkoušek. Uchazeči o studium budou do jednotlivých oborů zařazováni dle kritérií stanovených pro výběrová řízení – přijímací pohovory.

 

Výuka:

V 1. a 2. ročníku členěna podle časové dotace jednotlivých předmětů do týdenních bloků teoretického vyučování a odborného výcviku. Po přijetí ke studiu je žák povinen nechat si od lékaře vystavit zdravotní průkaz.

 

Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list v oboru

 

Odborný výcvik :

Probíhá v odborných učebnách školy, na pracovištích školy a na smluvních

pracovištích školy a na smluvních pracovištích u právnických a fyzických osob.

 

Výhody:

zdarma pro 1. ročníky pracovní oděv a obuv

 

Možnost uplatnění:

Absolvent  se uplatní jako pomocný pracovník pro činnosti v provozovnách veřejného stravování na úseku výroby, expedice pokrmů a při pomocných činnostech souvisejících s obsluhou hostů. Absolvent samostatně připravuje jednoduché pokrmy české kuchyně, zhotovuje pokrmy teplé, studené kuchyně, připravuje jednoduché moučníky, teplé nápoje, pokrmy z polotovarů, umí pokrmy správně uchovávat a esteticky upravuje pokrm k expedici. Absolvent provádí pomocné práce při přípravě inventáře pro obsluhu hostů při bufetovém uspořádání.

Skip to content