Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Stravovací a ubytovací služby

Kód oboru: 65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby
Stravovací a ubytovací služby
Název oboru: Stravovací a ubytovací služby
Kód oboru: 65-51-E/01
Doba studia: 3 roky
Absolvent se uplatní ve výkonu odborných činností v provozovnách veřejného stravování.

Absolvent školního vzdělávacího programu Kuchař disponuje kompetencemi příslušnými pro výkon odborných činností v provozovnách veřejného stravování. Absolvent se uplatní na trhu práce při výkonu stanoveného okruhu pracovních činností povolání kuchař. Je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávat práce související s přípravou a výrobou pokrmů ve všech typech provozních jednotek.

Absolvent školního vzdělávacího programu získá střední vzdělání s výučním listem.

Absolvent je připraven pro práci v pozici zaměstnance malé, střední i velké firmy. Zejména v pracovních pozicích, kdy vykonává různorodé rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů.

Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven vykonávat i náročnější kuchařské práce nebo soukromé podnikání v oboru pohostinství.

Kompetence absolventa

Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence. Klíčové kompetence navazují na klíčové kompetence osvojované na základní škole a dále se prohlubují.

Absolvent má rozvinuty tyto klíčové kompetence:

Kompetence k učení

• absolvent se podle svých schopností a možností efektivně učí, vyhodnocuje dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovuje potřeby a cíle dalšího vzdělávání

Kompetence k řešení problémů

• absolvent podle svých schopností a možností samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy

Komunikativní kompetence

• absolvent se podle svých schopností a možností vyjadřuje jak v písemné tak v ústní formě k různým životním i pracovním situacím

Personální a sociální kompetence

• absolvent si podle svých schopností a možností umí stanovit přiměřené cíle v oblasti zájmové i pracovní, pečuje o své zdraví, spolupracuje s ostatními a přispívá k utváření vhodných mezilidských vztahů

Občanské kompetence a kulturní povědomí

• absolvent zná hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržuje je, jedná v souladu s udržitelným rozvojem a podporuje hodnoty kultur

Kompetence k pracovnímu uplatnění

• absolvent podle svých schopností a možností využívá své osobnostní a odborné předpoklady pro úspěšné uplatnění ve světě práce

Matematické kompetence

• absolvent podle svých schopností a možností využívá matematické dovednosti v různých životních situacích

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

• absolvent ovládá podle svých schopností a možností práci s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívá adekvátní zdroje informací a pracuje s nimi

Odborné kompetence

• dodržuje hygienické požadavky v gastronomii

• ovládá základní poznatky v kuchařské výrobě

• ovládá přípravu vybraných druhů pokrmů a nápojů

• vykonává práce spojené s provozem ubytovacího zařízení a poskytováním služeb hostům

• dodržuje bezpečnost práce a dodržuje zásady ochrany zdraví při práci

• usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, jak při zhotovení výrobků tak i služeb

• jedná podle svého nejlepšího uvážení po ekonomické stránce v souladu se strategií udržitelného rozvoje

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou a dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

 

Vzdělávací oblast – Předmět Zkratka předmětu 1. roč. 2. roč. 3. roč. Za týden Celkem
Jazykové vzdělávání 
Český jazyk CJA 1 1 0 2 64
Anglický jazyk ANG 1 1 0 2 64
Občanský vzdělávací základ
Občanská výchova OBV 1 1 1 3 96
Podnikatelské minimum POM 0 1 0 1 32
Matematické vzdělávání
Matematika MAT 1,5 1,5 0 3 96
Estetické vzdělávání
Literárně estetická výchova LEV 0,5 0,5 0 1 32
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova TEV 2 1 1 4 128
Vzdělání v informačních a komunikačních technologiích
Informační a komunikační technologie INF 2 1 0 3 96
Celkem všeobecně vzdělávací předměty 9 8 2 19 608
Odborné vzdělávání
Technologie TEC 3 4,5 2 9,5 304
Stolničení STO 0 1 0 1 32
Potraviny a výživa PAV 2 2 1 5 160
Zařízení závodů ZAZ 1 0 0 1 32
Odborný výcvik ODV 15 17,5 28 60,5 1936
Celkem odborné předměty   21 25 31 75,5 2464
Celkem   30 33 33 96 3072
Skip to content