Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Truhlářská a čalounická výroba

Kód oboru: 33-56-E/01
Truhlářská a čalounická výroba
Truhlářská a čalounická výroba
Název oboru: Truhlářská a čalounická výroba
Kód oboru: 33-56-E/01
Doba studia: 3 roky
Absolvent ŠVP Truhlář se uplatní na trhu práce při výkonu povolání truhlář nebo tesař.

Absolvent ŠVP Truhlář se uplatní na trhu práce při výkonu povolání truhlář nebo tesař. Jedná se o středoškolsky vzdělaného pracovníka se všeobecným i odborným vzděláním. Jako kvalifikovaný pracovník je schopen provádět základní odborné práce ve výrobě nábytku a bytového zařízení i stavebně truhlářských výrobků, je schopen prováděn oprav a renovací a ovládá i pracovní činnosti v oblasti montáže výrobků, osazování výrobků v objektech.

Žáci se budou moci v praxi uplatnit ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací ve výrobě nábytku a zařízení, stavbě truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, podlahovin, při opravách a renovaci truhlářských výrobků.

Po získání nezbytné praxe v oboru je absolvent připraven na živnostenské podnikání v oboru malíř nebo lakýrník jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska orientace v základních ekonomických a právních otázkách této činnosti.

Kompetence absolventa

Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence. Klíčové kompetence navazují na klíčové kompetence osvojované na základní škole a dále se prohlubují.

Absolvent má rozvinuty tyto klíčové kompetence:

Kompetence k učení

• absolvent se podle svých schopností a možností efektivně učí, vyhodnocuje dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovuje potřeby a cíle dalšího vzdělávání

Kompetence k řešení problémů

• absolvent podle svých schopností a možností samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy

Komunikativní kompetence

• absolvent se podle svých schopností a možností vyjadřuje jak v písemné tak v ústní formě k různým životním i pracovním situacím

Personální a sociální kompetence

• absolvent si podle svých schopností a možností umí stanovit přiměřené cíle v oblasti zájmové i pracovní, pečuje o své zdraví, spolupracuje s ostatními a přispívá k utváření vhodných mezilidských vztahů

Občanské kompetence a kulturní povědomí

• absolvent zná hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržuje je, jedná v souladu s udržitelným rozvojem a podporuje hodnoty kultur

Kompetence k pracovnímu uplatnění

• absolvent podle svých schopností a možností využívá své osobnostní a odborné předpoklady pro úspěšné uplatnění ve světě práce

Matematické kompetence

• absolvent podle svých schopností a možností využívá matematické dovednosti v různých životních situacích

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

• absolvent ovládá podle svých schopností a možností práci s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívá adekvátní zdroje informací a pracuje s nimi

Odborné kompetence

• rozlišuje, připravuje a používá základní materiály pro truhlářskou výrobu

• rozumí technickým výkresům, připravuje pracoviště a dodržuje pracovní postupy v truhlářské výrobě

• dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• dodržuje bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• dodržuje obecně platné normy a dbá na kvalitu své práce v truhlářské výrobě.

• jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

• šetrně hospodaří s energiemi, materiálem a jeho činnosti jsou v souladu se se strategií udržitelného rozvoje

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou a dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

 

Vzdělávací oblast – Předmět Zkratka předmětu 1. roč. 2. roč. 3. roč. Za týden Celkem
Jazykové vzdělávání 
Český jazyk CJA 1 1 0 2 64
Občanský vzdělávací základ
Občanská výchova OBV 1 1 1 3 96
Podnikatelské minimum POM 0 1 0 1 32
Matematické vzdělávání
Matematika MAT 1,5 1,5 0 3 96
Estetické vzdělávání
Literárně estetická výchova LEV 0,5 0,5 0 1 32
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova TEV 2 1 1 4 128
Vzdělání v informačních a komunikačních technologiích
Informační a komunikační technologie INF 2 1 0 3 96
Celkem všeobecně vzdělávací předměty 8 7 2 17 544
Odborné vzdělávání
Technologie TEC 3 3 1 7 224
Materiály MTR 3 2,5 1 6,5 208
Odborné kreslení ODK 1 2 1 4 128
Výrobní zařízení VYZ 0 1 0 1 32
Odborný výcvik ODV 15 17,5 28 60,5 1936
Celkem odborné předměty   22 26 31 79 2528
Celkem   30 33 33 96 3072
Skip to content