Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Zahradnická výroba

Kód oboru: 41 – 52 – E/02
Zahradnická výroba
IMG_0732
Název oboru: Zahradnická výroba
Kód oboru: 41 – 52 – E/02
Doba studia: 2 roky

Podmínky přijetí:

Splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Přijímací řízení se uskuteční bez přijímacích zkoušek. Uchazeči o studium budou do jednotlivých oborů zařazováni dle kritérií stanovených pro výběrová řízení – přijímací pohovory.

 

Výuka:

V 1. a 2. ročníku členěna podle časové dotace jednotlivých předmětů do týdenních bloků teoretického vyučování a odborného výcviku.

 

Doklad o dosaženém vzdělání: 

výuční list v oboru

 

Odborný výcvik :

Probíhá v odborných učebnách školy, na pracovištích školy a na smluvních pracovištích školy a na smluvních pracovištích u právnických a fyzických osob. Výuka na smluvních pracovištích probíhá pod vedením zkušených pracovníků a instruktorů těchto firem a je kontrolována učiteli odborné výchovy a vedoucím učitelem odborné výchovy.

 

Výhody:

zdarma pro 1. ročníky pracovní oděv a obuv

 

Možnost uplatnění:

Absolvent oboru Zahradnická výroba je připraven pro výkon jednoduchých pracovních činností v povolání zahradník s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby.

Uplatní ve všech zahradnických firmách při jednoduchých pracovních činnostech v povolání zahradník v základních oblastech zahradnické výroby, jako je rozmnožování a pěstování zeleniny, květin, okrasných a ovocných dřevin a sadovnických výpěstků. Získané dovednosti mu umožní uplatnění v zahradnictví, v oblasti vazačství a aranžování květin v květinářstvích a zahradnických centrech, v zemědělství v rostlinné výrobě, v sadovnictví a případně v lesním hospodářství.

 

Skip to content