Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Zahradník

Kód oboru: 41-52-E/01
Zahradník
zahradnicke-prace 12.21.37
Název oboru: Zahradník
Kód oboru: 41-52-E/01
Doba studia: 3 roky
Absolvent se uplatní v oboru zahradnictví, zemědělství a agroturistice.

Podmínky přijetí:
Splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Přijímací řízení se uskuteční bez přijímacích zkoušek. Uchazeči o studium budou do jednotlivých oborů zařazováni dle kritérií stanovených pro výběrová řízení – přijímací pohovory.

Výuka:
V 1. a 2. ročníku členěna podle časové dotace jednotlivých předmětů do týdenních bloků teoretického vyučování a odborného výcviku, ve 3. ročníku je členěna podle časové dotace jednotlivých předmětů do 1 dne teoretického vyučování a 4 dnů odborného výcviku týdně.

Doklad o dosaženém vzdělání:
výuční list v oboru

Odborný výcvik:
Probíhá v odborných učebnách školy, na pracovištích školy a na smluvních pracovištích školy a na smluvních pracovištích u právnických a fyzických osob. Výuka na smluvních pracovištích probíhá pod vedením zkušených pracovníků a instruktorů těchto firem a je kontrolována učiteli odborné výchovy a vedoucím učitelem odborné výchovy.

Výhody:
zdarma pro 1. ročníky pracovní oděv a obuv

Možnost uplatnění:
Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve všech zahradnických firmách při jednoduchých pracovních činností v povolání zahradník s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby, jako je rozmnožování a pěstování zeleniny, ovoce, květin, okrasných a ovocných dřevin a sadovnických výpěstků.
Absolvent je schopen vykonávat jednoduché operace a práce při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení, pěstování rostlin ve volné půdě i ve sklenících, údržbě a zakládání sadovnických úprav. Díky rozšířené výuce aranžování a okrasného zahradnictví se absolventi mohou uplatnit především v oblasti vazačství a aranžování květin v květinářstvích a zahradnických centrech.

Co se naučíš:

Skip to content