Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Zahradnické práce

Kód oboru: 41-52-E/01
Zahradnické práce
Zahradnické práce
Název oboru: Zahradnické práce
Kód oboru: 41-52-E/01
Doba studia: 3 roky
Absolvent se uplatní v oboru zahradnictví, zemědělství a agroturistice.

Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve všech zahradnických firmách při množení, pěstování a zpracování květin, okrasných keřů a stromů, v okrasných školkách, při zakládání a údržbě okrasné soukromé i veřejné zeleně. Mohou se uplatnit v příbuzném zemědělském oboru i agroturistice.

Díky rozšířené výuce aranžování a okrasného zahradnictví se absolventi mohou uplatnit především v oblasti vazačství a aranžování květin, v květinových prodejnách a zahradnických centrech. Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce.

Absolvent oboru Zahradnické práce je připraven pro výkon pracovních činností v povolání zahradník, aranžér, květinář s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby a při zhotovování běžných vazačských výrobků.

Po získání nezbytné praxe v oboru je absolvent schopen vykonávat jednoduché operace a práce při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení, pěstování rostlin ve volné půdě i ve skleníku a zhotovovat vazačské výrobky. Je také připraven na živnostenské podnikání v zahradnictví jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska orientace v základních ekonomických a právních otázkách této činnosti.

Kompetence absolventa

Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence. Klíčové kompetence navazují na klíčové kompetence osvojované na základní škole a dále se prohlubují.

Absolvent má rozvinuty tyto klíčové kompetence:

Kompetence k učení

• absolvent se podle svých schopností a možností efektivně učí, vyhodnocuje dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovuje potřeby a cíle dalšího vzdělávání

Kompetence k řešení problémů

• absolvent podle svých schopností a možností samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy

Komunikativní kompetence

• absolvent se podle svých schopností a možností vyjadřuje jak v písemné tak v ústní formě k různým životním i pracovním situacím

Personální a sociální kompetence

• absolvent si podle svých schopností a možností umí stanovit přiměřené cíle v oblasti zájmové i pracovní, pečuje o své zdraví, spolupracuje s ostatními a přispívá k utváření vhodných mezilidských vztahů

Občanské kompetence a kulturní povědomí

• absolvent zná hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržuje je, jedná v souladu s udržitelným rozvojem a podporuje hodnoty kultur

Kompetence k pracovnímu uplatnění

• absolvent podle svých schopností a možností využívá své osobnostní a odborné předpoklady pro úspěšné uplatnění ve světě práce

Matematické kompetence

• absolvent podle svých schopností a možností využívá matematické dovednosti v různých životních situacích

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

• absolvent ovládá podle svých schopností a možností práci s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívá adekvátní zdroje informací a pracuje s nimi

Odborné kompetence

• ovládá základní poznatky ze zahradnictví

• provádí jednoduché operace a práce při množení rostlin, výsadbě, ošetřování, hnojení, při ochraně proti škodlivým činitelům a při sklizni a expedici vypěstovaných produktů

• ovládá základní poznatky ze zelinářství

• ovládá základní poznatky ze strojů, zařízení a staveb

• provádí jednoduché operace a práce při pěstování zahradnických plodin ve sklenících i volné půdě, při zakládání a údržbě sadovnických úprav a zhotovuje běžné vazačské výrobky

• dodržuje bezpečnost práce a dodržuje zásady ochrany zdraví při práci

• usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, jak při zhotovení výrobků tak i služeb

• jedná podle svého nejlepšího uvážení po ekonomické stránce v souladu se strategií udržitelného rozvoje

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou a dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

 

Vzdělávací oblast – Předmět Zkratka předmětu 1. roč. 2. roč. 3. roč. Za týden Celkem
Jazykové vzdělávání 
Český jazyk CJA 1 1 0 2 64
Anglický jazyk ANG 1 1 0 2 64
Občanský vzdělávací základ
Občanská výchova OBV 1 1 1 3 96
Podnikatelské minimum POM 0 1 0 1 32
Matematické vzdělávání
Matematika MAT 1,5 1,5 0 3 96
Estetické vzdělávání
Literárně estetická výchova LEV 0,5 0,5 0 1 32
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova TEV 2 1 1 4 128
Vzdělání v informačních a komunikačních technologiích
Informační a komunikační technologie INF 2 1 0 3 96
Celkem všeobecně vzdělávací předměty 9 8 2 19 608
Odborné vzdělávání
Základy zahradnické výroby ZZV 2 0 0 2 64
Vazačství a aranžérství VAZ 2 2,5 1 5,5 176
Kreslení a modelování KAM 2 1 0 3 96
Základy květinářství KVE 1 3 2 6 192
Odborný výcvik ODV 15 17,5 28 60,5 1936
Celkem odborné předměty   22 24 31 77 2464
Celkem   31 32 33 96 3072

 

Skip to content