Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

Jsme školou s více než 30letou tradicí, která je zařazena do systému  středoškolského vzdělávání v ČR.

Škola je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Středočeský kraj, studium je bezplatné a uskutečňuje se v tříletých a dvouletých učebních oborech a dvouleté praktické škole. Výuka je vhodná pro žáky všech typů základních škol, včetně těch, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižších ročnících základní školy.

Absolventi tříletých a dvouletých učebních oborů získají po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky střední vzdělání s výučním listem. Studium na dvouleté škole praktické  se ukončuje závěrečnou zkouškou a dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Naše škola je ideální volbou jak pro ty, kteří se potýkají s obtížemi ve vzdělávání, tak pro ty, kteří jsou nadšení pro praktické dovednosti a řemeslné obory. Klademe důraz především na praktické dovednosti a znalosti, což vytváří optimální prostředí pro vzdělávání šikovných žáků, kteří preferují praktickou práci a řemeslné dovednosti.  Přínosem  pro tyto žáky je i   možnost zažít skutečný úspěch.

Pro naši školu je charakteristický otevřený, demokratický a individuální přístup k žákům, díky kterému jsou  vytvářeny co nejlepší podmínky jak pro výchovu a vzdělávání žáků, tak pro rozvoj jejich zájmové činnosti a připravenosti pro jejich budoucí osobní i profesní život. Zajišťujeme inkluzivní prostředí pro všechny naše studenty včetně žáků vyžadujících různé stupně podpůrných opatření a speciální pedagogické péče. Preferujeme klidné prostředí a celkově pozitivní klima.

Příprava probíhá s minimálním počtem všeobecně vzdělávacích předmětů ve prospěch odborných předmětů a praktického vyučování. Na všeobecně vzdělávací předměty jsou žáci zařazeni do tříd s menším počtem žáků, kde se na výuce podílí vyučující v koordinaci s ostatními pedagogy, speciálním pedagogem a  asistenty pedagogů.

V odborné praxi jsou naši žáci vzděláváni nejen v odborných učebnách školy a na pracovištích školy, ale i na smluvních pracovištích školy a na smluvních pracovištích u právnických a fyzických osob v rámci celého regionu.

V současné době školu navštěvuje okolo 300 žáků. V minulých letech prošla budova školy rozsáhlou rekonstrukcí, modernizací a dostavbou. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a lavicemi pro jednoho žáka, k výuce slouží specializované učebny výpočetní techniky, odborné učebny elektro, učebna pro přípravu pokrmů a stolničení, učebny stavebních oborů, obchodu aj.

K dispozici je školní jídelna, školní bufet s nabídkou občerstvení a prodejem výrobků ze školní cvičné kuchyně a cukrářské dílny,  posilovna.

Vstup do budovy je bezbariérový a většina prostor školy je monitorována.

Hlavním cílem našeho středního odborného učiliště je zapojení žáků do odborné přípravy, která směřuje k nezávislosti na pomoci okolí, integraci do společnosti a profesní připravenosti ve zvoleném oboru. 

Skip to content