Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Elektrotechnické a strojně montážní práce

Kód oboru: 26-51-E/01
Elektrotechnické a strojně montážní práce
Elektrotechnické a strojně montážní práce
Název oboru: Elektrotechnické a strojně montážní práce
Kód oboru: 26-51-E/01
Doba studia: 3 roky
Absolvent se uplatní při výrobě, montáži a demontáži elektrotechnických zařízení.

Absolventi vzdělávacího programu Elektrikář naleznou uplatnění při vykonávání pracovních činností ve výrobě, montáži nebo i demontáži elektrotechnických zařízení a údržbě zařízení. Absolventi provádějí na pracovišti požadované elektrotechnické, elektroinstalační, montážní a strojně montážní práce, obsluhují výrobní zařízení a provádějí nenáročnou údržbu na zařízeních elektrotechnického a strojírenského charakteru.

Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků, revizního technika, vedoucího provozovny, apod., dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti montáže, údržby a oprav elektrických zařízení.

Pro samostatnou činnost v oblasti rozvodu elektrické energie, montáže, údržby a oprav elektrických zařízení je nutné následně úspěšně vykonat zkoušky dle právních předpisů (vyhlášky č. 50/1978 Sb.) pro získání příslušné odborné způsobilosti v elektrotechnice. Absolvent získá široký odborný profil, je dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech, logicky myslící, schopný aplikovat získané vědomosti, dovednosti a návyky při řešení konkrétních problémů, je schopen samostatné práce i práce v týmu.

Kompetence absolventa

Vzdělávání v oboru Elektrotechnické a strojně montážní práce směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence. Klíčové kompetence navazují na klíčové kompetence osvojované na základní škole a dále se prohlubují.

Absolvent má rozvinuty tyto klíčové kompetence:

Kompetence k učení

• absolvent se podle svých schopností a možností efektivně učí, vyhodnocuje dosažené výsledky a svůj pokrok a reálně si stanovuje potřeby a cíle dalšího vzdělávání

Kompetence k řešení problémů

• absolvent podle svých schopností a možností samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy

Komunikativní kompetence

• absolvent se podle svých schopností a možností vyjadřuje jak v písemné tak v ústní formě k různým životním i pracovním situacím

Personální a sociální kompetence

• absolvent si umí podle svých schopností a možností stanovit přiměřené cíle v oblasti zájmové i pracovní, pečuje o své zdraví, spolupracuje s ostatními a přispívá k utváření vhodných mezilidských vztahů

Občanské kompetence a kulturní povědomí

• absolvent zná hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržuje je, jedná v souladu s udržitelným rozvojem a podporuje hodnoty kultur

Kompetence k pracovnímu uplatnění

• absolvent podle svých schopností a možností využívá své osobnostní a odborné předpoklady pro úspěšné uplatnění ve světě práce

Matematické kompetence

• absolvent podle svých schopností a možností využívá matematické dovednosti v různých životních situacích

Odborné kompetence

• zobrazovat schematicky prvky a obvody běžných elektrických a elektronických přístrojů a zařízení

• orientovat se v technických a bezpečnostních normách a předpisech

• řešit technická schémata, využívat znázorněné vztahy při plnění pracovních úkonů

• prováděli pod dohledem a podle pokynů odpovědného pracovníka přípravné práce pro elektrické rozvody, připravovali instalace a zapojení vodičů, zásuvek apod.

• dodržovali zásady hospodárného užívání a ekologické likvidace materiálů

• jednali v souladu s provozními, bezpečnostními a požárním předpisy

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou a dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

 

Vzdělávací oblast – Předmět Zkratka předmětu 1. roč. 2. roč. 3. roč. Za týden Celkem
Jazykové vzdělávání 
Český jazyk CJA 1 1 0 2 64
Občanský vzdělávací základ
Občanská výchova OBV 1 1 1 3 96
Podnikatelské minimum POM 0 1 0 1 32
Matematické vzdělávání
Matematika MAT 1,5 1,5 0 3 96
Estetické vzdělávání
Literárně estetická výchova LEV 0,5 0,5 0 1 32
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova TEV 2 1 1 4 128
Vzdělání v informačních a komunikačních technologiích
Informační a komunikační technologie INF 2 1 0 3 96
Celkem všeobecně vzdělávací předměty 8 7 2 17 544
Odborné vzdělávání
Technologie TEC 1 2,5 2 5,5 176
Základy elektrotechniky ZEL 2,5 2 2 6,5 208
Technické kreslení TEK 1,5 0 0 1,5 48
Elektronika ELE 0 2 0 2 64
Elektrotechnické materiály ELM 1 0 0 1 32
Stroje a zařízení SAZ 1 1 0 2 64
Odborný výcvik ODV 15 17,5 28 60,5 1936
Celkem odborné předměty   22 25 32 79 2528
Celkem   30 32 34 96 3072
Skip to content