Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

Základní informace k ochraně oznamovatelů:

 1. Střední škola je povinným subjektem, který musí zajistit v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ochranu osob, které oznámení učinily. Český předpis, zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který tuto Směrnici zpracovává, naleznete na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-171).
 2. Oznamovatel může podle směrnice Evropského parlamentu a Rady EU podat oznámení prostřednictvím vnitřního a vnějšího oznamovacího systému nebo uveřejněním.
 3. Volba mezi vnitřním a vnějším oznamovacím systémem je na rozhodnutí oznamovatele.
 4. Uveřejnění může oznamovatel využít jen v případě, že oznámení nejdříve učinil prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího oznamovacího systému.
 5. Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat:
  a. zadávání veřejných zakázek
  b. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
  c. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
  d. bezpečnost dopravy;
  e. ochrana životního prostředí
  f. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
  g. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
  h. veřejné zdraví;
  i. ochrana spotřebitele;
  j. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.
 6. Oznámení příslušné osobě v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU je možné podávat následujícími způsoby:
  a. písemně v listinné podobě na adresu: Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace, Vrapická 53, 272 03 Kladno, s označením obálky „NEOTVÍRAT – pouze k rukám příslušné osoby pro ochranu oznamovatelů“, případně podáním obálky v sekretariátu školy s označením „WHISTLEBLOWING“,
  b. elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@ouvrapice.cz,
  c. ústně v přiměřené lhůtě u příslušné osoby v kanceláři, nebo dle domluvy jinde, kdy o podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení,
  d. telefonicky na níže uveřejněném čísle.
 7. Příslušná osoba:
  Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:
  Formulář pro oznamování
Jméno, příjmení pověřené osobyIng. Alena Srpová
Adresa pro zasílání písemných oznámeníVrapická 53, 272 03 Kladno
Telefon725 422 181
e-mailwhistleblowing@ouvrapice.cz

Formulář pro oznamování

Směrnice o ochraně oznamovatelů https://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2023/07/Smernice-2.pdf

Skip to content