Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

O ŠPP

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole. ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

Aktivity ŠPP zajišťuje školní psycholog, výchovný poradce a školní metodik prevence.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a bez souhlasu se je nedozví nikdo další. Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována.

ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ:

Kontakty a pracovní činnosti

Mgr. Petra Liptáková  – výchovná poradkyně

Kontaktní e-mail: liptakova@ouvrapice.cz

Konzultační hodiny:

lichý kalendářní týden Po/Út 8:00 – 8:45 hod.

sudý kalendářní týden Út 8:00 – 9:35 hod.

Hlavní činnosti:

Bc. Jiří Šťastný  – školní metodik prevence

Kontaktní e-mail: stastny@ouvrapice.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek S/L týden od 13:30 do 14:30 hod.

Tel. kontakt: 702 048 274

Hlavní činnosti:

Mgr. et Mgr. Monika Černá – školní speciální pedagog

Konzultační hodiny: v případě zájmu je možné domluvit si konzultaci kdykoli v pracovních dnech, objednat se je možné telefonicky nebo přes email.

Kontaktní e-mail: monika@mujmail.cz

Tel. kontakt: 702 047 871

Kde mně najdete? 2. patro vlevo (na konci chodby)

Hlavní činnosti:

Školní speciální pedagog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního speciálního pedagoga (zásada mlčenlivosti). Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se školní speciální pedagog (a další poradenští pracovníci školy) dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů. Školní speciální pedagog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními s organizacemi péče o děti a mládež apod.

1.     Diagnostika, depistáž

2.     Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

3.      Metodická práce a vzdělávací činnost

Etický kodex pracovníka ŠPP

Etický kodex pracovníků školního poradenského pracoviště (ŠPP)

I. Etická odpovědnost vůči klientům

Nadřazenost zájmů klientů.

Prvořadou zodpovědností pracovníka ŠPP je jeho zodpovědnost vůči klientům.

Pracovník ŠPP by měl klientům sloužit s oddaností, loajalitou, odhodláním a s maximálním vynaložením svých odborných dovedností a schopností.

Pracovník ŠPP by neměl zneužívat vztahů s klienty k osobnímu prospěchu.

Pracovník ŠPP by neměl praktikovat, přehlížet, napomáhat nebo se podílet na jakékoliv formě diskriminace na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, věku, náboženství, národnosti, rodinného stavu, politického přesvědčení, psychického nebo fyzického handicapu nebo jakéhokoliv jiného zaměření, osobní vlastnosti, postavení nebo stavu.

Pracovník ŠPP by se měl vyhnout vztahům nebo závazkům, které jsou v rozporu se zájmy klientů.

Pracovník ŠPP by měl klientům podávat přesné a úplné informace ohledně rozsahu a charakteru služeb, které jim může poskytnout.

Důvěrnost informací a ochrana soukromí.

Pracovník ŠPP by měl respektovat soukromí klientů a důvěrnost veškerých informací získaných v průběhu poskytování odborných služeb.

Jiným osobám by měl výchovný poradce důvěrné informace poskytnout bez souhlasu klientů pouze ze závažných odborných důvodů, s výjimkou pedagogického sboru zařízení.

Pracovník ŠPP by měl klientům umožnit přiměřený přístup k jakýmkoliv záznamům, které se jich týkají a jsou součástí jejich osobní dokumentace.

Pracovník ŠPP umožní klientům přístup k těmto záznamům.

II. Práva a prospěch klienta

Při poskytování poradenských služeb má mít klient právo na bezpečnost, naprostou diskrétnost a zachování profesionálního tajemství.

Poskytování poradenských služeb předpokládá nestrannost a respektování klientových práv a nepřipouští finanční, sexuální, emocionální ani jakékoli jiné zneužívání klienta.

Podmínky poradenské služby, kvalifikace a odborné kompetence člena, který tuto službu poskytuje, musí být klientovi jasné od samého počátku jejího poskytování. Veškeré změny musí být s klientem projednány napřed.

Před vlastním zahájením je výchovný poradce povinen poskytnout klientovi jasnou informaci o charakteru služby, postupech, o předvídatelných rizicích, která může klientovi přinést poskytování služby, stejně jako o rizicích vyplývajících z toho, když poradenská služba nebude poskytnuta.

Poradenská služba je poskytována pouze za předpokladu písemného souhlasu klienta nebo jeho zákonného zástupce.

Klient má v průběhu poskytování služby zaručeno naprosté soukromí. Nesmí být nikým dalším pozorován.

Klient má právo na to, aby s ním bylo v průběhu poskytování služby jednáno s respektem a důstojností.

Povinností Pracovník ŠPP je poskytnout žákovi možnost přehledu o účelu a významu jednotlivých postupů užívaných při poskytování služby.

Pracovník ŠPP by se měl ze všech sil snažit maximálně podporovat svobodné rozhodování klientů.

Pracovník ŠPP by neměl podnikat žádné kroky, které by porušovaly nebo omezovaly občanská nebo zákonná práva klientů.

III. Omezení vyplývající z profese

a) Pracovník ŠPP poskytuje pouze ty služby, které spadají do jeho odborné kompetence. Své vzdělání, kvalifikaci, kompetence a zkušenosti nezkreslují.

b) Je si vědom omezení, která patří k jeho profesi, a v případě potřeby zve ke spolupráci odborníky jiných profesí. V tomto bodě je implicitně zahrnut předpoklad, že pracovník ŠPP zná obecnou sféru kompetencí jiných odborníků, které žádají o spolupráci.

Profesní vymezení

Pracovník ŠPP se orientu v aktuální školské a další potřebné legislativě (ve školském zákoně a příslušných směrnicích, vyhláškách a metodických pokynech). Pokud jsou administrativní předpisy a nařízení v rozporu s etickými principy, vyvíjejí snahu tyto neshody a rozdíly odstranit. Pokud v tomto úsilí výchovný poradce neuspěje, měl by dát přednost etickým principům.

IV. Výkon profese (profesionální praxe)

Profesionální vztahy

a) Žáci

  1. Pracovník ŠPP považuje za prvořadou a klíčovou záležitost zájmy žáků, které má v péči.
  2. Zajišťuje, aby žáci chápali podstatu a cíl spolupráce s pracovníkem ŠPP či intervence v co nejvyšší míře (s ohledem na věk, mentální úroveň a schopnosti klientů).
  3. Nevyužívá ke svému osobnímu prospěchu profesionální vztahy, které mají s klienty či spolupracujícími osobami.

b) Rodiče

  1. Pracovník ŠPP vysvětluje rodičům nebo zákonným zástupcům podstatu spolupráce nebo profesionální intervence, které se týkají jejich dítěte.
  2. Pracovník ŠPP seznamuje rodiče či zákonné zástupce s vypracovaným Individuálním vzdělávacím plánem.
  3. Pracovník ŠPP projednává s rodiči nebo zákonnými zástupci plány podpory jejich dítěte a způsob spolupráce.

c) Vztahy k odborníkům jiných profesí

  1. Pracovník ŠPP se snaží navázat a udržet kooperativní pracovní vztahy s odborníky příbuzných profesí a přistupuje k nim se stejným respektem a ochotou ke spolupráci, jako ke kolegům ze své profese.
  2. Zná okruh kompetencí a hranice kompetencí u odborníků příbuzných profesí.
Skip to content