Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Praktická škola dvouletá

Kód oboru: 78-62-C/2
Praktická škola dvouletá
Název oboru: Praktická škola dvouletá
Kód oboru: 78-62-C/2
Doba studia: 2 roky
Obor pro žáky s mentálním postižením.

Podmínky přijetí:
Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:
• povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;
• povinnou školní docházku v základní škole speciální;
• povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání;
• základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Zdravotní požadavky:
V praktické škole dvouleté se vzdělávají žáci s různou mírou závažnosti rozličných zdravotních postižení. Vzhledem k tomu musí být zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání v odborných činnostech a oborech podle zaměření školy posouzena odborným lékařem. Na základě jeho doporučení budou stanoveny požadavky na žáky, které budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení

Výuka:
Studium je organizováno jako dvouleté denní. Teoretická i praktická výuka se uskutečňuje v budově školy. Třídy jsou vybaveny data-projektory a počítači s možností připojení k Internetu. Výuka je v 1. a 2. ročníku členěna podle časové dotace jednotlivých předmětů.

Doklad o dosaženém vzdělání:
Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Odborné vzdělávání:
Odborné činnosti jsou realizovány v budově školy, popřípadě na smluvních pracovištích v omezeném rozsahu a s doprovodem pedagoga a asistenta pedagoga.
Jsou obsaženy v předmětech Rodinná a zdravotní výchova, Výživa a příprava pokrmů, Ruční práce. Učebna praktického vyučování je vybavena plně funkční kuchyní se všemi spotřebiči, pračkou a sušičkou, šicím strojem pro výuku ručních prací. Je koncipována jako modelový byt, kde žáci získávají potřebné znalosti a dovednosti potřebné v životě i v budoucím pracovním uplatnění.

Možnost uplatnění:
Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích a střediscích, v zemědělství), případně k pokračování v dalším vzdělávání.

Skip to content