Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Zednické práce

Kód oboru: 36-67-E/01
Zednické práce
Zednické práce
Název oboru: Zednické práce
Kód oboru: 36-67-E/01
Doba studia: 3 roky
Absolvent školního vzdělávacího programu Zedník disponuje kompetencemi příslušnými pro výkon odborných činností v stavebnictví.

Absolvent školního vzdělávacího programu Zedník disponuje kompetencemi příslušnými pro výkon odborných činností v stavebnictví.

Absolvent se uplatní na trhu práce při výkonu stanoveného okruhu pracovních činností povolání zedník.

Po získání nezbytné praxe v oboru je absolvent schopen samostatně vykonávat jednoduché práce na občanských a bytových stavbách při betonování, zdění zdiva z různých materiálů, montáži prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami a tepelnými izolacemi.

Po absolvování nezbytné praxe je také připraven na živnostenské podnikání ve stavebnictví, jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska orientace v základních ekonomických a právních otázkách této činnosti.

Kompetence absolventa

Vzdělávání v oboru zednické práce směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence. Klíčové kompetence navazují na klíčové kompetence osvojované na základní škole a dále se prohlubují.

Absolvent má rozvinuty tyto klíčové kompetence:

Kompetence k učení

• absolvent se podle svých schopností a možností efektivně učí, vyhodnocuje dosažené výsledky a svůj pokrok a reálně si stanovuje potřeby a cíle dalšího vzdělávání

Kompetence k řešení problémů

• absolvent podle svých schopností a možností samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy

Komunikativní kompetence

• absolvent se podle svých schopností a možností vyjadřuje jak v písemné tak v ústní formě k různým životním i pracovním situacím

Personální a sociální kompetence

• absolvent si umí podle svých schopností a možností stanovit přiměřené cíle v oblasti zájmové i pracovní, pečuje o své zdraví, spolupracuje s ostatními a přispívá k utváření vhodných mezilidských vztahů

Občanské kompetence a kulturní povědomí

• absolvent zná hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržuje je, jedná v souladu s udržitelným rozvojem a podporuje hodnoty kultur

Kompetence k pracovnímu uplatnění

• absolvent podle svých schopností a možností využívá své osobnostní a odborné předpoklady pro úspěšné uplatnění ve světě práce

Matematické kompetence

• absolvent podle svých schopností a možností využívá matematické dovednosti v různých životních situacích

Odborné kompetence

• provádí zednické práce, orientuje se v projektové dokumentaci, provádí jednoduché výpočty spotřeby materiálu, dodržuje odborné pracovní postupy ve stavebnictví

• dodržuje bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, zná zásady první pomoci, zná systém zdravotní péče

• usiluje o nejvyšší kvalitu své práce a ochranu zdraví při práci, dodržuje obecně platné normy a dbá o kvalitu své odborné práce

• jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

• efektivně nakládá s materiálem a energiemi

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou a dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

 

Vzdělávací oblast – Předmět Zkratka předmětu 1. roč. 2. roč. 3. roč. Za týden Celkem
Jazykové vzdělávání 
Český jazyk CJA 1 1 0 2 64
Občanský vzdělávací základ
Občanská výchova OBV 1 1 1 3 96
Podnikatelské minimum POM 0 1 0 1 32
Matematické vzdělávání
Matematika MAT 1,5 1,5 0 3 96
Estetické vzdělávání
Literárně estetická výchova LEV 0,5 0,5 0 1 32
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova TEV 2 1 1 4 128
Vzdělání v informačních a komunikačních technologiích
Informační a komunikační technologie INF 2 1 0 3 96
Celkem všeobecně vzdělávací předměty 8 7 2 17 544
Odborné vzdělávání
Technologie TEC 3 3 3 9 288
Materiály MTR 1 2 0 3 96
Přestavby budov PBU 1 1 0 2 64
Odborné kreslení ODK 1 2,5 0 3,5 112
Strojní zařízení STZ 1 0 0 1 32
Odborný výcvik ODV 15 17,5 28 60,5 1936
Celkem odborné předměty   22 26 31 79 2528
Celkem   30 33 33 96 3072

 

           
 
 
 
 
 
Skip to content