Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Zedník

Kód oboru: 36-67-E/01
Zedník
zednicke-prace 12.21.37
Název oboru: Zedník
Kód oboru: 36-67-E/01
Doba studia: 3 roky
Absolvent školního vzdělávacího programu Zedník disponuje kompetencemi příslušnými pro výkon odborných činností v stavebnictví.

Podmínky přijetí:
Splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Přijímací řízení se uskuteční bez přijímacích zkoušek. Uchazeči o studium budou do jednotlivých oborů zařazováni dle kritérií stanovených pro výběrová řízení – přijímací pohovory.

Výuka:
V 1. a 2. ročníku členěna podle časové dotace jednotlivých předmětů do týdenních bloků teoretického vyučování a odborného výcviku, ve 3. ročníku je členěna podle časové dotace jednotlivých předmětů do 1 dne teoretického vyučování a 4 dnů odborného výcviku týdně.

Doklad o dosaženém vzdělání:
výuční list v oboru

Odborný výcvik :
Probíhá v odborných učebnách školy, na pracovištích školy a na smluvních pracovištích školy a na smluvních pracovištích u právnických a fyzických osob.

Výhody:
zdarma pro 1. ročníky pracovní oděv a obuv

Možnost uplatnění:
Absolvent je jako kvalifikovaný pracovník schopný vykonávat pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce související se stavebními pracemi v pozemním stavitelství.
Po získání nezbytné praxe v oboru je schopen vykonávat jednoduché zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, montáž prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami a jednoduché tepelné izolace.

Co se naučíš:

Skip to content